Est   Eng   Rus   Lat   Ger   Lit
  l   Satura rādītājs  

 
  Līgumi / Dokumenti
  Interneta pasūtī¨šanas sistēma
  Pasākumi
  Jaunākais
  Partneri
  Par kompāniju
  Mūsu komanda
  Kontakti/Rekvizīti
  Hellin Recep¨šu Serviss
  Fotogalerija
  Pārdo¨anas, piegādes un maksājumu noteikumi
  DATU AIZSARDZĪBA
 

Pārdo¨anas, piegādes un maksājumu noteikumi


BALT–HELLIN SIA pārdošanas, piegādes un maksājumu noteikumi


Pārtikas, maizes un konditorejas izstrādājumu tirdzniecības jomā darījumu attiecībās starp BALT-HELLIN SIA, Bukaišu 3, LV-1004 Rīga, Latvija, (turpmāk BALT-HELLIN) un klientiem ir spēkā vienīgi tālāk norādītie pārdošanas, piegādes un maksājumu noteikumi (turpmāk VDN), ja vien tie netiek nepārprotami grozīti ar rakstisku vienošanos. Pretēji vai atšķirīgi klientu noteikumi nav spēkā; tie var tikt atzīti vienīgi ar BALT-HELLIN rakstisku piekrišanu. Šie VDN attiecas tikai uz darījumu attiecībām starp BALT-HELLIN un tirgotājiem, kā arī juridiskām personām, nevis uz attiecībām ar patērētājiem.

BALT-HELLIN mājas lapā sniegtā informācija nav saistošs piedāvājums, bet ir vispārīga informācija. Tā nav saistoša un neuzliek atbildību. BALT-HELLIN nepārprotami saglabā tiesības šo informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma daļēji vai pilnā apmērā mainīt, pievienot, dzēst vai pārtraukt tās publicēšanu uz laiku vai pastāvīgi.


BALT-HELLIN Vispārīgie darījumu noteikumi (VDN):

1. Pasūtīšana un piegāde

2. Īpašuma tiesību saglabāšana

3. Samaksas noteikumi

4. Kvalitātes garantija un glabāšana

5. Atbildība

6. Kavējumi

7. Hellin-Direkt

8. Datu aizsardzība

9. Nobeiguma noteikumi


1. Pasūtīšana un piegāde

1.1 BALT-HELLIN klientam ir iespēja pasūtīt preci pa tālruni vai izmantot interneta pasūtīšanas sistēmu HELLIN-DIREKT (VDN 7. punkts). Pasūtot preci, vienmēr precīzi jānorāda preces nosaukums, sortiments, daudzums, kā arī piegādes adrese. Starp klientu un BALT-HELLIN parasti tiek noslēgts rakstisks Piegādes līgums.

1.2 BALT-HELLIN noliktavā pieejamo preci piegādā saskaņā ar noteikto reisu plānu. Prece klientam tiek piegādāta ar tuvāko reisu pēc pasūtījuma pieņemšanas. Plānotā piegāde klientiem nav jāapmaksā. Transporta izdevumus sedz BALT-HELLIN. Taču jebkurā laikā vajadzības gadījumā ir iespējams atsevišķi vienoties par piegādi ārpus reisu plāna. Ārkārtas piegādes gadījumā vienlaikus jāvienojas par tās veidu, apjomu un arī par izdevumu segšanu. Tādā gadījumā BALT-HELLIN transporta izdevumus iekļauj klienta rēķinā. Ja klients, kas regulāri iegādājas preces no BALT-HELLIN, vēlas pasūtīt preču daudzumu, kas pārsniedz pēdējos trīs mēnešos pasūtīto preču vidējo daudzumu, ja, piemēram, klients plāno kādu pasākumu vai akciju, klients apņemas informēt BALT-HELLIN savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 21 darba dienas iepriekš.

1.3 Ekspeditors, kuru nozīmē BALT-HELLIN, veic piegādi līdz klienta noliktavai vai ofisam. Profesionālu preces izkraušanu no transportlīdzekļa organizē klients. Brīdī, kad klients uzsāk izkraušanu, izbeidzas BALT-HELLIN atbildība par kaitējumu precei vai preces iznīcināšanu. No šī brīža par preci ir atbildīgs klients.

1.4 Ja pasūtītā prece nav noliktavā krājumā vai tiek pasūtīta neparasti lielā daudzumā, tad nepieciešams atsevišķi vienoties par piegādes termiņu un pārdošanas cenu. BALT-HELLIN patur tiesības lauzt līgumu, ja no BALT-HELLIN neatkarīgu iemeslu dēļ prece vairs nav pieejama un tādēļ to nav iespējams piegādāt. Ja valstīs, kur preci izgatavo, iekrīt ar likumu noteiktas izejamās dienas un tādēļ ražošana tiek pārtraukta, tad termiņš, kādā BALT-HELLIN piegādā preci, automātiski pagarinās par septiņām (7) dienām.

1.5 BALT-HELLIN preci piegādā noteiktajā termiņā un vietā, kuru noteicis klients. Nododot preci, tiek sastādīts atbilstošs protokols, kurā jābūt ietvertai turpmāk uzskaitītai informācijai: Preces nosaukums un daudzums, sortiments, partijas numurs, iepakojuma lielums un svars, produkta numurs, nodošanas vieta un laiks, kā arī visas vajadzīgās ziņas par personu, kura klienta vārdā veic preces pieņemšanu. Nepieciešams šai personai savlaicīgi izsniegt BALT-HELLIN adresētu rakstisku pilnvaru, kura minēto personu pilnvaro veikt preces pieņemšanu. Atbilstoša pilnvara vienmēr kā pielikums tiek pievienota rakstiskam piegādes līgumam un ir pieejama arī BALT-HELLIN mājas lapā (www.balthellin.eu).

1.6 Klients nepārprotami piekrīt preces nodošanas procedūras protokolēšanai uz vietas, izmantojot elektronisku pārbaudes sistēmu. Ja viņš tam nepiekrīt vai vairs nepiekrīt, tad viņam savlaicīgi par to rakstiskā veidā jāpaziņo BALT-HELLIN.

1.7 Ja līdz ar preci klients saņem arī apmaiņas paletes, grozus, liela tilpuma maisus, šķidruma vai termiskos konteinerus, tad viņam preces piegādātājam uz vietas pretim jāizsniedz līdzvērtīgas paletes un konteineri.

1.8 Ja tūlītēja apmaiņa nav iespējama, tad BALT-HELLIN paletes un konteinerus klientam var nodot lietošanā. Taču tie arī turpmāk paliek BALT-HELLIN īpašums. Izsniedzot liela tilpuma maisus un šķidruma un termiskos konteinerus, tiek iekasēta ķīlas maksa. Vēlāk pie pirmās izdevības jāveic apmaiņa.

1.9 Ja tāda apmaiņa netiek veikta, tad klientam, kurš pārāk ilgi lieto BALT-HELLIN paletes un konteinerus, par tiem jāmaksā nozarē pieņemtā nomas maksa.

1.10. Ja apmaiņu vairs nav iespējams veikt, jo paletes un konteineri ir zaudēti, iznīcināti vai sabojāti, vai arī klients tos vēlas iegādāties savā īpašumā, tad viņš BALT-HELLIN par tiem maksā jaunas preces cenu.

1.11. BALT-HELLIN piedāvā klientiem iespēju bez maksas nodot atpakaļ lietotus iepakojumus no precēm, ko klientiem piegādājusi BALT-HELLIN. Iepakojumiem jābūt sagatavotiem atdošanai, bez produkta paliekām un sašķirotiem. Pirms iepakojumu atdošanas nepieciešams par to vienoties ar BALT-HELLIN.


2. Īpašuma tiesību saglabāšana

2.1 Neatkarīgi no preces piegādes prece klienta īpašumā pāriet tikai pēc tam, kad klients pilnībā samaksājis pirkuma cenu.

2.2 Ja prece tiek saistīta vai sajaukta ar citām precēm, kuras nav BALT-HELLIN īpašums, tad BALT-HELLIN iegūst līdzīpašuma tiesības uz jauno preci līdz brīdim, kad pilnībā tiek samaksāta saņemtās preces pirkuma cena.

2.3 No preces tālākpārdošanas izrietošas klienta prasības pret trešajām personām bez īpašas vienošanās pāriet pie BALT-HELLIN, un BALT-HELLIN tās var izmantot, lai nodrošinātu savas prasības pret klientu. Klientam ir pienākums pēc pieprasījuma norādīt trešo personu, pret kuru vēršama prasība.

2.4 Klients savā vārdā pieņem maksājumus no sava klienta par labu Balt-Hellin. Balt-Hellin klienta maksātnespējas gadījumā, Balt-Hellin ir tiesības uz prasības izdalīšanu no parādnieka mantas.


3. Samaksas noteikumi

3.1 Piegāde tiek veikta pēc rēķina saskaņā ar BALT-HELLIN pārdošanas cenrādi. Ir iespējamas īpašas cenas, kuras nav iekļautas pārdošanas cenrādī.

3.2 BALT-HELLIN patur tiesības veikt izmaiņas pārdošanas cenrādī un/vai piedāvāto preču sortimentā. Par jebkurām izmaiņām klientam tiek paziņots vismaz 2 (divas) nedēļas pirms piegādes termiņa. Tas neattiecas uz precēm, kuras tirgo Londonas Preču biržā. Šo preču pārdošanas cena jebkurā brīdī un bez brīdinājuma var mainīties jaunu apstākļu dēļ.

3.3 Pirkuma cenas apmaksa jāveic rēķinā norādītajā termiņā. BALT-HELLIN prasības kompensēšana ar klienta pretprasību iespējama tikai ar BALT-HELLIN rakstisku piekrišanu. Tas pats attiecas uz atkāpšanos no jebkuras klienta prasības pret BALT-HELLIN.

3.4 Maksājumi parasti tiek veikti pēc rēķina ar bankas pārskaitījumu. Ar atsevišķu vienošanos var noteikt citu maksāšanas veidu. Veicot maksājumu, jānorāda rēķina numurs un datums.

3.5 Maksājums uzskatāms par veiktu brīdī, kad BALT-HELLIN kontā tiek saņemta rēķina summa. Šajā nolūkā nepieciešams, lai rēķina numurs un rēķina summa atbilst attiecīgajā rēķinā norādītajiem datiem.

3.6 Ja klients to vēlas, tad BALT-HELLIN viņam var piešķirt iegādes kredītu. Par to nepieciešams noslēgt rakstisku vienošanos.

3.7 Klienta iemaksa par pasūtīto preci tiek uzskatīta par rokasnaudu. Ja klients pēc saistoša pasūtījuma veikšanas nenoslēdz pirkšanas/pārdošanas līgumu, jo vairs nevēlas saņemt pasūtīto preci, tad rokasnauda paliek BALT-HELLIN. Ja līgums netiek noslēgts pēc BALT-HELLIN iniciatīvas, tad klients saņem atpakaļ rokasnaudu.

3.8 No klienta veiktā pirkuma cenas maksājuma pirmām kārtām tiek segti procenti, citas izmaksas un soda naudas, bet pēc šo izmaksu segšanas atlikusī summa tiek izmantota galvenā parāda segšanai. Galvenā parāda segšanas gadījumā vispirms sedz agrāk apmaksai paredzētos rēķinus, bet pēc tam pārējos jaunākos rēķinus hronoloģiskā secībā. Augstāk minētā norēķinu kārtība ir spēkā arī tad, ja klients, veicot pārskaitījumu, nav skaidri norādījis maksājuma mērķi. BALT-HELLIN par to informē klientu.

3.9 Ja maksājums netiek saņemts termiņā, tad pēc septiņām (7) dienām tiek izsūtīts atgādinājums. Pēc piecpadsmit (15) dienām tiek pārtraukta piegāde un nosūtīts pēdējais atgādinājums. Pēdējais atgādinājums vienlaikus ir paziņojums par to, ka tiek lauzti visi piegādes un kredīta līgumi starp klientu un BALT-HELLIN. Pēc tam prasības piedziņa tiek nodota advokātu birojam.

3.10 No šī brīža BALT-HELLIN ir tiesības prasību nodot citai firmai. Parasti prasība tiek nodota igauņu firmai BALT-HELLIN AS ar mītni Tartu, Igaunijā. Klients nepārprotami piekrīt, ka no šī brīža, līdz ar parāda prasības nodošanu firmai BALT-HELLIN AS, tiek pielietota Igaunijas likumdošana. Tādā gadījumā lieta tiek iztiesāta Tartu, Igaunijā.


4. Kvalitātes garantija un glabāšana

4.1 Precei, ko piegādā BALT-HELLIN, tiek garantēta atbilstība parastajām Eiropas un vietējām kvalitātes prasībām. Ja šādu prasību nav, tad kopumā ir spēkā attiecīgie Vācijas Federatīvās Republikas noteikumi. Ja ražotājs noteiktām precēm izsniedz produktu sertifikātus, tad šīm precēm jābūt atbilstošām minētajiem sertifikātiem.

4.2 BALT-HELLIN ir atbildīga par preces kvalitātes trūkumiem līdz brīdim, kad prece tiek nodota klientam. Trūkumu gadījumā klientam ir tiesības atteikties pieņemt preci. Klientam kā komersantam ir pienākums veikt rūpīgu un tūlītēju preces kvalitātes pārbaudi. Ja atklājas trūkumi, tad nekavējoties jāiesniedz reklamācija. BALT-HELLIN apņemas pēc klienta vēlēšanās preci, kurai ir trūkumi, vēlākais, viena (1) mēneša laikā pēc preces nodošanas apmainīt pret nevainojamu preci. Apmainītas preces piegādes gadījumā klientam nav turpmāku juridiskā stāvokļa izmaiņu tiesību.

4.3 Lai saglabātu preces kvalitāti, klientam ir jānodrošina likumu un noteikumu prasībām atbilstoši preces glabāšanas apstākļi, ievērojot ražotāja instrukcijas un norādījumus, kas sniegti uz preces iepakojuma un etiķetes. Tas īpaši attiecas uz saldētu produktu glabāšanas apstākļiem.

4.4 Ja šādu instrukciju un/vai norādījumu nav, tad klientam prece jāglabā apstākļos, kādos parasti tiek uzglabātas šāda veida preces.

4.5 Pasūtot atsevišķās porcijās nesadalāmus dabiskus produktus vienā gabalā, piemēram, lielāku gaļas daudzumu, klientam jāņem vērā, ka pasūtītais produkta daudzums nav vienmēr pieejams attiecīgā izmēra iepakojumā. Šādiem produktiem ir pieļaujamas atšķirības no pasūtītā produkta daudzuma. Klientam jāpiekrīt un jāpieņem produkta daudzums, kas ir par 25% mazāks vai pārsniedz pasūtīto produkta daudzumu. Rēķins klientam tiek izrakstīts tikai par faktiski piegādāto produkta daudzumu.

4.6 Ja precei ir EAN kods vai svītrkods, Balt-Hellin garantē tikai pareizu EAN kodu piešķiršanu. Svītrkoda nesalasāmības gadījumā Balt-Hellin uzņemas garantijas saistības tikai par kļūdām, kas pārsniedz kopējā Balt-Hellin piegādāto preču apjomā atbilstoši mūsdienīgām tehniskajām normām noteikto pieļaujamo kļūdu skaitu. Pieļaujamais kļūdu skaits tiek noteikts atbilstoši publicētajiem regulējumiem GS1 Germany.


5. Atbildība

5.1 BALT-HELLIN uzņemas atbildību par līguma noteikumu pārkāpumiem, kas notikuši rupjas nolaidības rezultātā, pieļauti ar nolūku vai aiz neuzmanības. Netīši ražošanas procedūru traucējumi savā vai citos uzņēmumos, no kuriem būtiski atkarīga preces ražošana un piegāde, atbrīvo BALT-HELLIN no pienākuma ievērot piegādes termiņu. Klients nav atbildīgs par līguma noteikumu pārkāpumiem, ja tie nav notikuši viņa vainas dēļ.

5.2 Līguma noteikumu neizpilde vai to slikta izpilde netiks uzskatīta par pārkāpumu, ja tās iemesls ir apstākļi, kurus līgumslēdzēji nevar ietekmēt, un kurus nav bijis iespējams paredzēt līguma noslēgšanas brīdī (force majeure). Tādi apstākļi ir, piemēram, militāras sadursmes, dabas katastrofas, ugunsgrēki, streiki, elektriskās strāvas padeves pārtraukumi, satiksmes sastrēgumi, mašīnu bojājumi, nelikumīga varas iestāžu iejaukšanās un tamlīdzīgi apstākļi.

5.3 BALT-HELLIN sevišķi nav atbildīga par bojājumiem, kurus precei nodara pircējs vai trešās personas, kad pircējs pats vai trešās personas neatbilstošā veidā veic preces izkraušanu, glabāšanu vai pārstrādāšanu.

5.4 Ja klients preces trūkumus konstatē, atbilstošā veidā veicot preces pārstrādāšanu, un tādēļ trūkumi piemīt arī gala produktam, viņam nekavējoties jāpārtrauc pārstrādes process, lai novērstu turpmākus zaudējumus sev vai trešajām personām. Ja šādā gadījumā klients tik un tā turpina pārstrādāšanas procesu, tad BALT-HELLIN neatbild par jebkuriem turpmākiem zaudējumiem. Tādā gadījumā par tiem ir atbildīgs pats klients.

5.5 Preces zuduma vai bojājuma risku klients uzņemas brīdī, kad BALT-HELLIN piegādes dienā un vietā preci nodod klienta pilnvarotai personai. Klienta pienākums ir gādāt par līguma noteikumiem atbilstošiem nodošanas un pieņemšanas apstākļiem. Tas attiecas uz personālu, tehniku, vietu un telpām, bet īpaši uz klienta nodrošināto izkraušanas procedūru.

5.6 Ja klients piegādāto preci nepieņem vai nevar pieņemt, jo, piemēram, savlaicīgi vai vispār neierodas pieņemšanai pilnvarotā persona, vai nodošana un pieņemšana nevar notikt kāda cita iemesla dēļ, par kuru atbildīgs klients, tad viņam jākompensē BALT-HELLIN radušies zaudējumi. BALT-HELLIN patur tiesības izvirzīt tālākas zaudējumu atlīdzināšanas prasības.

Norādījums: Šajā gadījumā īpaši ir spēkā tālāk 5.7 – 5.10 punktā uzskaitītie principi:

5.7 Ja savlaicīgi vai vispār netiek paziņots par pieņemšanai pilnvaroto personu, tad BALT-HELLIN var apturēt preces piegādi un transportēšanu. Šī iemesla dēļ radušās izmaksas tiek iekļautas klienta rēķinā.

5.8 Ja preces pieņemšanai pilnvarotā persona nav pieejama noteiktajā piegādes brīdī un tādēļ nevar notikt preces nodošana, tad BALT-HELLIN šī iemesla dēļ radušās izmaksas var iekļaut rēķinā.

5.9 Ja preces pieņemšanai pilnvarotā persona savlaicīgi nav pieejama noteiktajā piegādes brīdī un tāpēc BALT-HELLIN pārvadātājam pārāk ilgi jāgaida, tad šī iemesla dēļ radušās izmaksas BALT-HELLIN var iekļaut klienta rēķinā.

5.10 Ja preces pieņemšanai pilnvarotā persona savlaicīgi vai vispār nav pieejama noteiktajā piegādes brīdī, tad tas arī uzskatāms par klienta atteikšanos pieņemt preci; līdz ar to klients ir atbildīgs par nejaušu preces zudumu vai bojājumu.


6. Kavējumi

6.1 Ja klients jau pilnībā samaksājis pirkuma cenu un BALT-HELLIN preces piegādi kavē savas vainas dēļ, tad klients var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Turklāt šādā gadījumā BALT-HELLIN maksā soda naudu par līguma neizpildi 0,2% apmērā no pārdošanas cenas par katru kalendāra dienu, tomēr soda naudas kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10% no pārdošanas cenas. Tūlītējas reklamācijas gadījumā līgumsodu var aprēķināt uz pārdošanas cenas rēķina.

6.2 Ja klients kavē maksājumu, tad BALT-HELLIN ir tiesības par katru kalendāra dienu aprēķināt kavējuma procentus 0,25% apmērā no nesamaksātās summas.

6.3 Izdevumi, kas BALT-HELLIN rodas tādēļ, ka prasības piedziņa saskaņā ar VDN 3.9 un 3.10 punktu tiek nodota advokātu birojam, šajā gadījumā jāsedz klientam. Advokātu birojs savus izdevumus par prasības piedziņu ārpus tiesas var savā vārdā iekļaut klienta rēķinā. Šie izdevumi kopā ar galveno prasību vai, vajadzības gadījumā, atsevišķi arī var tikt savā vārdā piedzīti atsevišķi ar prasību tiesā. Šajā gadījumā ir spēkā noteikumi par lietu vešanu bez uzdevuma. Tiesas izdevumus aprēķina atsevišķi kā zaudējumu atlīdzību.


7. Pasūtīšana internetā

7.1 BALT-HELLIN pasūtījumu pieņemšanas sistēma internetā saucas HELLIN-DIREKT. Tā ir atrodama BALT-HELLIN mājas lapā, un klients to var lietot tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot piekļuves kodu. HELLIN-DIREKT ir papildu pakalpojums, kurš pieejams bez maksas.

7.2 Šīs sistēmas ietvaros klients sniedz dažādus viņam saistošus paziņojumus, tos apstiprinot un pārraidot ar peles klikšķi. Tāda veida pasūtījumi ir piedāvājums BALT-HELLIN sakarā ar noslēgto līgumu. Drīz pēc tam no BALT-HELLIN tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kura klientam apstiprina, ka pasūtījums ir ienācis. Šis apstiprinājums nenozīmē piedāvājuma pieņemšanu, bet tikai informē, ka pasūtījums ir ienācis.

7.3 Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu un firmai BALT-HELLIN saistošu tikai pēc tam, kad klientam ar vēl vienu e-pasta vēstuli tiek paziņots par pasūtījuma apstiprināšanu.

7.4 Pieteikšanās un lietošanas noteikumi ir izklāstīti un paskaidroti BALT-HELLIN mājas lapā.


8. Datu aizsardzība

8.1 Atklājot savus personas datus firmai BALT-HELLIN, klients piekrīt tam, ka BALT-HELLIN šos datus glabā, kā arī nepieciešamā apjomā izmanto, apstrādā un nodod tālāk savas komercdarbības ietvaros.

8.2 Minētos datus BALT-HELLIN arī var izmantot kredītspējas un maksātspējas kontrolēšanai, bet vajadzības gadījumā — nodot tālāk parādu iekasēšanas firmai un/vai advokātu birojam prasības uzturēšanas un juridisku pasākumu veikšanas nolūkos.

8.3 Citādi BALT-HELLIN apņemas ar personas datiem rīkoties konfidenciāli un šajā sakarā ievērot visas likumdošanas prasības. Minētos datus trešajām personām BALT-HELLIN parasti nodod tālāk tikai pēc iepriekšējas vienošanās.


9. Nobeiguma noteikumi

Norādījums: Ja klients paziņo, ka nepiekrīt šiem VDN vai noraida kādu no pievienotajiem līgumu projektiem, tad BALT-HELLIN turpmākās sarunas par līgumu uzdod advokātu birojam, šo sarunu izmaksas neiekļaujot klienta rēķinā. Tādā gadījumā BALT-HELLIN nosaka apmēram četras (4) nedēļas ilgu termiņu lietas apstrādāšanai. Šī procedūra ir nepieciešama, jo BALT-HELLIN nav savas juridiskās nodaļas. Šī komercdarbības joma ir nodalīta. Taču klients pats sedz savus iekšējos pārvaldības izdevumus, kā arī izdevumus padomdevēju piesaistīšanai no malas. Šos izdevumus BALT-HELLIN neatlīdzina.

9.1 Ja viens vai vairāki VDN nosacījumi pilnībā vai daļēji zaudē savu juridisko spēku, tad tas nekādi neietekmē pārējos nosacījumus. Tādā gadījumā neefektīvie nosacījumi tiek aizstāti ar citiem nosacījumiem, kuri pēc savas jēgas un ekonomiskās nozīmes ir pēc iespējas tuvāki aizstājamajiem nosacījumiem.

9.2 Klients un BALT-HELLIN savstarpēji apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz visiem komercnoslēpumiem, kuri tiem nāk zināmi savstarpējo darījuma attiecību gaitā; viņi gādā, lai tie nekļūst zināmi trešajām personām. Par komercnoslēpumiem uzskatāmas, piemēram, visas iekšējās un ārējās uzņēmuma procedūras, firmas organizācija un darbības veids, kā arī tās komerciālā prakse pašu valstī un ārzemēs. Par tādiem it īpaši uzskatāms pirkšanas un pārdošanas veids, informācija par jau uzsāktiem vai vēl tikai plānotiem darījumiem, kā arī ziņas un visi dati par darījumu partneriem.

9.3 Visu no klienta un BALT-HELLIN darījumu attiecībām izrietošo saistību izpildes vieta ir firmas BALT-HELLIN mītne Rīgā, Latvijā.

9.4 Visi no šīm darījumu attiecībām izrietošie strīdi tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas likumiem. Strīdus izšķir tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas firmas BALT-HELLIN mītne Rīgā, Latvijā. Izņēmums ir gadījumi, kad saskaņā ar VDN 3.10 punktu prasība tiek nodota tālāk. Tādā gadījumā tiek piemēroti Igaunijas likumi, un lietu izskata tiesa Tartu, Igaunijā.

9.5 Bez tam vienu reizi gadā starp BALT-HELLIN un klientu jāveic savstarpēja pamatdatu apmaiņa. Ja pamatdati nav mainījušies gada laikā, uz e-pastu hellin@hellin.lv jānosūt atbilstošs paziņojums.

 

Kontakti: Balt–Hellin AS, Vinkli 17, 50411 Tartu, Igaunija, kompānijas reģistrācijas numurs: 10124134

by HansaNet