Est   Eng   Rus   Lat   Ger   Lit
  l   Sisukaart  

 
  Lepingud / Blanketid
  Interneti tellimissüsteem
  Üritused
  Sisukaart
  Uudised
  Partnerid
  Ettevõttest
  Meie töötajad
  Kontakt/rekvisiidid
  Hellini retseptiteenus
  Pildigalerii
  Tingimused
  Andmekaitse
  Põhikiri
 

Müügi-, tarne- ja maksetingimused

 

BALT- HELLIN ASi müügi-, tarne- ja maksetingimused

 

BALT-HELLIN ASi (edaspidi nimetatud BALT-HELLIN) ja Kliendi vahelistes ärisuhetes toiduaine-, pagari- ja kondiitritööstuse valdkonnas kehtivad eranditult allpool toodud müügi-, tarne- ja maksetingimused (edaspidi nimetatud Tüüptingimused), juhul kui neid ei ole selgesõnaliselt ning kirjalikult muudetud. Kliendi vastukäivaid või kõrvalekalduvaid tingimusi ei aktsepteerita ning nendega arvestatakse vaid BALT-HELLINi kirjalikul nõusolekul. Käesolevad Tüüptingimused kehtivad üksnes ärisuhetes BALT-HELLINi ja kaupmeeste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahel, mitte aga BALT-HELLINi ja tarbijate vahel. Balt-Hellin Grupi teiste ettevõtete puhul avaldatakse iga ettevõtte vastavad Tüüptingimused Balt-Hellini kodulehel. 

BALT-HELLINi kodulehetedel olev info on üldiseks informatsiooniks ega kujuta endast siduvat pakkumist. Info ei ole siduv ja on garantiita. BALT-HELLIN jätab endale õiguse kodulehel olevat informatsiooni eraldi ette teatamata muuta, täiendada, kustutada või lehe kuvamise ajutiselt või lõplikult peatada. Nende Tüüptingimuste raames tehtavate muudatuste kohta saadetakse klientidele, kellega on sõlmitud pikaajalised tarnelepingud, igas kvartalis elektrooniline kiri muudatuste sisu kohta. Sellise teatega muutuvad muudatused õiguslikult siduvaks ning ärisuhete oluliseks osaks.

Ülevaade BALT-HELLINi Tüüptingimustest:

 

1. Tellimine ja tarne

2. Omandireservatsioon

3. Maksetingimused

4. Kvaliteedigarantii ja ladustamine

5. Vastutus

6. Kaupade vastuvõtt

7. Viivitus

8. Hellin-Direkt

9. Elektrooniline suhtlus

10. Rahvusvahelised tellimused

11. Andmekaitse

12. Lõppsätted

 

1. Tellimine ja tarne

1.1 Kliendil on võimalus tellida BALT-HELLINilt soovitud kogus kaupa kas telefoni teel või kasutada BALT-HELLINi www-tellimissüsteemi HELLIN-DIREKT (Tüüptingimuste punkt 7). Tellimuses tuleb alati teatada soovitud kaup, sortiment, kogus ja tarneaadress. Kliendi ja BALT-HELLINi vahel sõlmitakse reeglina kirjalik tarneleping.

1.2

BALT-HELLIN tarnib laos oleva kauba Kliendile vastavalt kindlaksmääratud tarnegraafikule. Kaup toimetatakse Kliendile kätte tellimuse esitamisest arvates järgmise graafikujärgse tarnega. Plaanipäraste tarnete kohta Kliendile arvet ei esitata. Transpordikulud katab BALT-HELLIN. Graafikujärgsest tarneplaanist kõrvalekalduva tarne võib vajadusel igal ajal individuaalselt eraldi kokku leppida. Tarnete kõrvalekaldumisel lepitakse eraldi kokku ka muudetud tarne hind. Sellisel juhul esitab BALT-HELLIN Kliendile transpordikulude kohta arve. Kui klient, kes ostab regulaarselt BALT-HELLIN’ilt kaupa, soovib näiteks mõne ürituse või muu sündmuse tarbeks tellida korraga suurema koguse, kui oli viimase kolme kuu tellimuste keskmine, peab ta sellest BALT-HELLIN’ile õigeaegselt teatama, hiljemalt aga 21 tööpäeva ette.

1.3 BALT-HELLIN tarnib laos oleva kauba Kliendile vastavalt kindlaksmääratud tarnegraafikule. Kaup toimetatakse Kliendile kätte tellimuse esitamisest arvates järgmise graafikujärgse tarnega. Plaanipäraste tarnete kohta Kliendile arvet ei esitata. Transpordikulud katab BALT-HELLIN. Graafikujärgsest tarneplaanist kõrvalekalduva tarne võib vajadusel igal ajal individuaalselt eraldi kokku leppida. Tarnete kõrvalekaldumisel lepitakse eraldi kokku ka muudetud tarne hind. Sellisel juhul esitab BALT-HELLIN Kliendile transpordikulude kohta arve.

1.4 Tarne teostatakse BALT-HELLINi poolt määratud transportööri poolt Kliendi lattu või tegevuskohta. Kaupade asjatundlik mahalaadimine transpordivahendilt on organiseeritud Kliendi poolt. Kliendi-poolset mahalaadimisprotsessi alustades lõpeb BALT-HELLINi vastutus kaupade kahjustumise või hävimise eest. Vastutus läheb üle Kliendile.

1.5 Laos mitteoleva kauba või tavapärasest suuremate koguste puhul lepitakse tarneaeg ja müügihind igakordselt eraldi kokku. BALT-HELLIN jätab endale õiguse võimalikust lepingust taganeda, kui lepingualune kaup ei ole või ei ole enam BALT-HELLINist sõltumatutel asjaoludel saadaval. Juhul kui kauba tootjamaal riiklike pühade tõttu tootmine katkestatakse, pikeneb kaupade väljasaatmine BALT-HELLIN'i poolt automaatselt seitsme (7) päeva võrra.

1.6 BALT-HELLIN tarnib kauba kokkulepitud ajal Kliendi poolt määratud sihtpunkti. Kauba üleandmisel täidetakse vastav protokoll, mis peab sisaldama järgnevaid andmeid: kauba nimetus ja kogus, sortiment, seerianumber, pakendi suurus ja kaal, tootenumber, temperatuur, üleandmise koht ja aeg, samuti kõik vajalikud andmed isiku kohta, kes Kliendi nimel kauba vastu võtab. Isikut peab õigeaegselt kirjalikult või e-maili teel volitama BALT-HELLINilt kauba vastuvõtmiseks.

1.7 Klient nõustub selgesõnaliselt sellega, et kauba üleandmine protokollitakse elektrooniliselt. Juhul kui Klient elektroonilise protokollimisega ei nõustu või enam ei nõustu, peab ta sellest BALT-HELLINit õigeaegselt kirjalikult teavitama ja sellega kaasnevad lisakulutused enda kanda võtma.

1.8 Juhul kui Kliendile antakse tarne ajal üle ka aluseid, võretatud kärusid, Bigbag´e, vedeliku- või termokonteinereid, tuleb need kohapeal samasuguste aluste või mahutite vastu vahetada.

1.9 Juhul kui kohene vahetus ei ole võimalik, võib BALT-HELLIN need ka Kliendile kasutada anda. Sellest hoolimata jääb pakend edasi BALT-HELLINi omandusse. Bigbag´ide ja vedeliku- või termokonteinerite eest tuleb tasuda panti. Pakendi vahetus peab aset leidma lähimal sobival ajal.

1.10 Juhul kui vahetus ei õnnestu, peab Klient aluste ja pakendi ebaproportsionaalselt pika kasutamise eest BALT-HELLINile selles majandusvaldkonnas tavapärases suuruses renti maksma.

1.11 Juhul kui vahetus ei ole enam võimalik, kuna alused ja mahutid on kadunud, hävitatud või kahjustatud või soovib Klient need endale saada, peab ta BALT-HELLINile tasuma selle eest uue pakendi hinna.

1.12 BALT-HELLIN võtab kliendilt kasutatud pakendid, mis pärinevad BALT-HELLIN'i poolt kliendile tarnitud kaupadelt, tasuta tagasi. Pakendid peavad olema puhtad ja tagasitranspordi jaoks sorteeritud. Tagasivõtmiseks on vajalik eelnev kokkulepe BALT-HELLIN'iga.

 

2. Omandireservatsioon

2.1 Hoolimata kauba tarnimisest Kliendile BALT-HELLINi poolt läheb kauba omandiõigus Kliendile üle alles pärast müügihinna täielikku tasumist.

2.2 Juhul kui BALT-HELLINi poolt tarnitav kaup ühendatakse või segatakse kaupadega, mis ei kuulu BALT-HELLINile, saab viimasest uue toote kaasomanik BALT-HELLINilt ostetud kauba müügihinna täieliku tasumiseni.

2.3 Kindlustamaks müügihinna tasumist, läheb nõue kolmandate isikute vastu, mis tekkis Kliendi poolt ostetud kauba edasimüügist, müügihinna täieliku tasumiseni üle BALT-HELLINile, ilma et selleks eraldi kokkulepet vaja oleks. Vastavasisulisel nõudmisel on Klient kohustatud BALT-HELLINile kolmanda osapoole teatavaks tegema.
2.4 Klient võtab oma klientidelt makseid vastu oma nimel, kuid Balt-Hellini heaks. Balt-Hellin’i kliendi pankroti korral on Balt-Hellin’il õigus saada vara ja/või nõue pankrotivarast välja arvatud.

 

3. Maksetingimused

3.1 Tarne toimub vastavalt BALT-HELLINi hinnakirjale koostatud arve(te) alusel. BALT-HELLINil on õigus määrata erihinnad kaupadele, mis ei sisaldu hinnakirjas. Klient nõustub selgesõnaliselt talle BALT-HELLINi poolt saadetud elektrooniliste arvetega (Tüüptingimuste punkt 8). Vastasel korral tuleb kirjalikult kokku leppida arvete saatmine muul viisil. Sellest tulenevad lisakulud tuleb kanda Kliendil.

3.2 BALT-HELLIN jätab endale õiguse hinnakirjas ja/või sortimendis muudatusi teha. Võimalikest muudatustest teavitatakse Klienti hiljemalt 30 päeva enne kokkulepitud tarneaega. Eelnev ei kehti kauba kohta, millega kaubeldakse briti börsil Londonis. Nende kaupade müügihindu võib igal ajal ja ette teatamata uute tingimustega vastavusse viia.

3.3 Müügihind tuleb tasuda kokkulepitud ning arvel märgitud tähtaegadel ja tingimustel. BALT-HELLINi nõuete tasaarvelduseks võimalike Kliendi-poolsete nõuetega on vaja BALT-HELLINi kirjalikku nõusolekut. See kehtib ka Kliendi võimalike nõuete loovutamise kohta BALT-HELLINi vastu.

3.4 Reeglina tuleb makse sooritada ühe arve kaupa pangaülekande teel. Individuaalselt võib ka teistsuguses makseviisis kokku leppida. Iga makse korral tuleb maksekorraldusele märkida arve number ja kuupäev. Juhul kui BALT-HELLIN annab Eesti-siseste maksete jaoks viitenumbri, tuleb ka see maksekorraldusele märkida.

3.5 Põhimõtteliselt on makse edukalt sooritatud müügihinna laekumisega BALT-HELLINi arvelduskontole. Siinjuures peavad arve number, arve summa ja viitenumber (kui see on olemas) arvel olevate andmetega kooskõlas olema.

3.6 Kirjaliku kokkuleppe alusel võib Kliendile määrata krediidimüügi.

3.7 Ettemaksu tellitud kauba eest käsitletakse käsirahana. Juhul kui Klient astub tagasi müüja poolt aktsepteeritud tellimusest, kuna ta ei soovi enam tellimusega seotud olla, jääb käsiraha BALT-HELLINile. Kui tellimusest tagasiastumine toimub BALT-HELLINi süü tõttu, tagastatakse käsiraha Kliendile.

3.8 Kliendi poolt lepingu alusel tasumisele kuuluvatest summadest loetakse esimeses järjekorras tasutuks intressid, viivised ja leppetrahvid, nende tasumise järgselt põhivõlg alates varaseimast võlast. Seesugune arveldus viiakse läbi ka juhul, kui Klient sooritab ülekande, lisamata ülekandele üheselt mõistetavat selgitust. Viimati nimetatud arveldusviisist teavitab BALT-HELLIN Klienti.

3.9 Kui makse ei ole tähtajaks edukalt sooritatud, järgneb seitsme (7) päeva pärast elektroonline meeldetuletus võlgnevuse tasumiseks. Viieteistkümne (15) päeva pärast peatatakse kauba tarned ja saadetakse viimane elektrooniline meeldetuletus. Viimane meeldetuletus tähendab ühtlasi kõikide Kliendi ja BALT-HELLINi vahel sõlmitud krediidilepingute tühistamist. Seejärel antakse võla sissenõudmise õigus advokaadibüroole. Alates sellest hetkest on tegu tasulise ja automatiseeritud protsessiga, mille kulud jäävad tervenisti Kliendi kanda.

3.10 Juhul kui klient ei esita, hiljemalt seitse (7) päeva peale esimese hoiatuse saatmist BALT-HELLIN’i poolt, kaebust kaupade ilmselgete puududuste kohta, ei saa peale tähtaja möödumist enam sellist kaebust esitada. Ilma seitsme (7) päeva jooksul kaebust esitamata, kinnitab klient, et kaubad on üle antud puudusteta Tema poolt volitatud isikule ning Ta on kaubad kätte saanud.
 

4. Kvaliteedigarantii ja ladustamine

4.1 BALT-HELLIN tagab tarnitava kauba vastavuse tavapärastele Euroopas ja riiklikele kehtivatele kvaliteedinõuetele. Selliste ettekirjutiste puudumise korral kehtivad täiendavalt asjakohased Saksa Liitvabariigi eeskirjad. Juhul kui tootja on mingile kindlale kaubale andnud tootesertifikaadi, peab kaup sellele vastama.

4.2 BALT-HELLIN vastutab kvaliteedipuuduste eest kauba üleandmiseni Kliendile. Juhul kui kaup ei ole kvaliteetne, on Kliendil õigus kauba vastuvõtmisest keelduda. Kaupmehena on Kliendil kohustus kaup kohe ja tähelepanelikult vigade osas üle kontrollida. Reklamatsioon tuleb esitada viivitamatult. BALT-HELLIN on Kliendi soovil kohustatud puuduliku kvaliteediga kauba asendama kvaliteetsega hiljemalt üks (1) kuu pärast kauba üleandmist. Järeltarne korral ei ole Kliendil õigust nõuda lisaks veel teisi võlaõigusseaduses määratletud, lepinguliste kohustuste rikkumise korral kasutust leidvaid õiguskaitsevahendeid.

4.3 Tulenevalt tehnilistest tootjapoolsetest tingimustest, mis on seotud ainete töötlemisega, võib esineda vältimatuid minimaalseid erinevusi toodete värvis, vormis või kaalus. Sellised kõikumised ei kujuta endast kauba puudusi või kohustuste rikkumist juhul, kui neid ei ole võimalik ilma erilise vaevata vältida, kõikumised on konkreetses majandustegevuse liigis tavalised ning on Kliendile talutavad.

4.4 Kaaluerinevused pagaritoodete puhul (näiteks koogid, tordid, saiakesed ning kuklid) kvalifitseeritakse ainult siis puudustena kui erinevused ületavad 15% võrra või on 5% väiksema kaaluga kui tootel märgitud. Need erinevused puudutavad pooltoodete puhul edasitöötlemisprotsessi ajahetke ning mitte küpsetamisjärgset hetke.

4.5 Säilitamaks kauba kvaliteeti, on Klient kohustatud täitma antud kauba hoidmisele ja ladustamisele kehtestatud seadusesätteid ning samuti pakendil ja etiketil olevaid tootjapoolseid soovitusi. See kehtib eriti sügavkülmas ladustatavate kaupade kohta. Sügavkülmutatud kauba puhul peab nende ladustamine ja transport toimuma minimaalselt miinus 18 (-18 C) kraadi juures. Juhul kui saab järeldada, et puuduste tekkimine ning temperatuuri mittejärgmine on toimunud Kliendi poolt läbiviidud ladustamise ja/või transpordi ajal, välistatakse Kliendi õigus kauba puudustele tugineda.

4.6 Tellides loodustooteid, mis on ühes tükis ja ei ole üksikportsjoniteks jagatud, näiteks suurema koguse liha, peab klient arvestama sellega, et tellitud kogus ei ole alati pakitult saadaval täpselt selles koguses. Nende toodete puhul peab klient leppima sellega, et tegelik kaubakogus võib erineda tellitud kogusest kuni 25% võrra. Klient kohustub vastava koguse ära ostma ning maksab ainult talle tarnitud tegeliku kaalu eest.

4.7 Kui kaup on tähistatud EAN-koodiga või vastava kujutisega vöötkoodil, garanteerib Balt-Hellin ainult seda, et EAN-kood on õigesti määratud. Kui vöötkood ei ole loetav, võtab Balt-Hellin vastutuse ainult sel määral, mil üldisele tehnilisele tasemele vastav veamäär on ületatud kogu Balt-Hellin’I poolt tarnitud kaubakoguses. Aluseks võetakse vastavalt avaldatud GS1 Germany eeskirjad.

4.8 Juhul kui seesugused nõuded ja/või instruktsioonid puuduvad, on Klient kohustatud kaupa ladustama antud kaupadele tavapärastes tingimustes.

 

5. Vastutus

5.1 BALT-HELLIN vastutab seadusest tulenevatatel alustel lepingu rikkumise eest, juhul kui Klient esitab kahju hüvitamise nõude, mis on tingitud raskest hooletusest või tahtlusest, kaasaarvatud müügiagentide ja abiliste raskest hooletusest või tahtlusest tingitud kahju tekkimisel. Juhul kui BALT-HELLIN’ile ei saa omistada tahtlikku lepingu rikkumist on kahju hüvitamine piiratud ettenähtava tüüpiliselt tekkida võiva kahju suuruseni. Üle selle ulatuv kahju on välistatud. Eelnevaid sätteid ei rakendata kahju puhul, mis on süüliselt elu või tervist ohustav; eelnev kehtib ka tootjavastutuse puhul. BALT-HELLINist mitteolenevatel põhjustel tekkinud häired nii nende enda kui ka võõras ettevõttes, millest sõltuvad oluliselt tootmine ja tarnimine, vabastavad BALT-HELLINi tarneajast kinnipidamise kohustusest. Klient ei vastuta lepingu rikkumise eest juhul, kui lepingu rikkumine ei toimunud Kliendi süül.

5.2 Klient ei vastuta lepingu rikkumise eest ainult juhul, kui rikkumised ei ole Kliendile omistatavad. Kliendi abipersonali, laopersonali või juhatuse tegevus omistatakse Kliendile.

5.3 Eriti ei vastuta BALT-HELLIN kahjustuste eest, mis on tekitatud kaubale, Kliendile või kolmandatele osapooltele Kliendi või kolmandate osapoolte enda süül, kauba mitte nõuetekohasel mahalaadimisel, töötlemisel või ladustamisel.

5.4 Juhul kui Klient märkab korrapäraselt läbiviidud töötlemisprotsessi ajal, et BALT-HELLINi poolt temale tarnitud kaup ei ole kvaliteetne ning et seetõttu ei ole kvaliteetne ka lõpptoode, tuleb töötlemisprotsess viivitamatult lõpetada, et vältida edasisi kahjusid nii endale kui ka kolmandatele isikutele. Juhul kui Klient jätkab sellegipoolest töötlemisprotsessi, vabastab see BALT-HELLINi vastutusest edasiste kahjude osas. Nende kahjude eest vastutab Klient ise.

5.5 Kauba juhusliku kahjustumise ja hävimise risk läheb Kliendile üle hetkest, mil BALT-HELLIN on kauba kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtpunkti tarninud ning Kliendi poolt volitatud isikule üle andnud.

 

6. Kaupade vastuvõtt

6.1 Juhul kui Klient ei saa võtta või ei võta kokkulepitud ajal ja kohas tarnitud kaupa vastu, näiteks seetõttu, kuna ta ei ole või ei ole õigeaegselt volitanud kauba vastuvõtmiseks vajalikku isikut või ei toimu üleandmine ja vastuvõtmine mõnel teisel, Kliendi süül tekkinud põhjusel, tuleb Kliendil BALT-HELLINile sellega seoses tekkinud kulu hüvitada.

6.2 Sellised kulud võivad tuleneda ka tühistatud vedudest, valevedudest või ebaproportsionaalselt pikkadest ooteaegadest.

6.3 BALT-HELLIN jätab endale õiguse edasisteks võimalikeks kahjunõueteks. Eelnevatel juhtudel satub Klient lisaks ka vastuvõtuviivitusse; kaupade kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle.

 

7. Viivitus

7.1 Juhul kui Klient on müügihinna täies mahus tasunud, kuid BALT-HELLIN ei jõua oma süül tarnet õigeaegselt täita, on Kliendil õigus kahju hüvitamisele. Lisaks on BALT-HELLIN kohustatud maksma leppetrahvi 0,2% müügihinnast iga ületatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% müügihinnast. Kohese reklamatsiooni korral võib müügihinda leppetrahvi võrra vähendada.

7.2 Kui Klient viivitab kauba eest tasumisega, on BALT-HELLINil õigus iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest nõuda Kliendilt viivist 0,25 % kehtivast nõudest.

7.3 Kulu, mis BALT-HELLINil kaasneb võlgnevuse sissenõudmise üleandmisega advokaadibüroole käesolevate Tüüptingimuste punkt 3.9 kohaselt, kannab Klient. Advokaadibüroo võib oma kohtuväliste nõuete sissenõudmiseks tehtud kulude kohta oma nimel Kliendile arve esitada. Need kulud võib sisse nõuda koos põhinõudega või eraldi advokaadibüroo nimel. Vajadusel võib advokaadibüroo kulud sisse nõuda kohtu kaudu. Kehtib käsundita asjaajamise põhimõte. Kohtukulud esitatakse eraldi kahjutasuna.

 

8. Hellin-Direkt

8.1 BALT-HELLINi www-tellimissüsteem kannab nime HELLIN-DIREKT. See asub BALT-HELLINi kodulehel ja on Kliendile kasutatav ainult eelneva registreerimisega, kasutades sisselogimiseks juurdepääsukoodi. HELLIN-DIREKT on BALT-HELLINi poolt pakutav lisateenus, mida võib võimaldada Kliendile tasuta. Kliendil ei ole nõudeõigust HELLIN-DIREKTi kasutamisele.

8.2 Süsteemisiseselt loetakse iga laadi avaldused Kliendi poolt esitatuks ning Kliendi jaoks siduvaks alates hetkest, mil ta need hiireklõpsuga BALT-HELLINile edastab. Seesugune tellimus on BALT-HELLINile pakkumine vastavasisulise lepingu sõlmimiseks. Tellimuse edastamise järgselt saab Klient elektronkirja, mis kinnitab tellimuse laekumist BALT-HELLINile. Tellimuse laekumise kinnitus ei kujuta endast Kliendi pakkumise vastuvõtmist, vaid on viimasele pelgalt informatsiooniks selle kohta, et BALT-HELLIN on tellimuse kätte saanud.

8.3 Tellimus loetakse vastuvõetuks ja BALT-HELLIN’i jaoks siduvaks alles seejärel, kui Kliendile on saadetud veel üks elektrooniline kiri tellimuse kinnitusega.

8.4 HELLIN-DIREKT’i kaudu on Kliendil võimalik saata ka teadaandeid, vaadata saldot ning muuta ettevõtte andmeid.

8.5 BALT-HELLINi Kliendiks registreerimise ja süsteemi kasutamise tingimusi selgitatakse üksikasjalikult eraldi Kliendile.

 

9. Elektrooniline suhtlus

9.1 Arvete saatmine elektroonilise posti teel on põhimõtteliselt võimalik ainult Eesti piires.

9.2 Klient nõustub õiguslikult siduvalt sellega, et BALT-HELLINi poolt väljastatavad arved saadetakse talle elektroonilisel teel (e-mail).

9.3 Klient on kohustatud ärisuhtluse jaoks teatama kehtiva elektroonilise posti aadressi, kus ta on Kliendina alati kättesaadav. Õiguslikust seisukohast on see nn „elektrooniline kirjakast”, mis täidab samu funktsioone nagu tavapärane postiaadress. Seetõttu on Klient kohustatud oma elektroonilise posti aadressi muutumisest BALT-HELLIN administratsioonile (hellin@hellin.ee) koheselt teada andma, et elektroonilised teadaanded alati Kliendini jõuaks ega satuks valele aadressile.

9.4 Teadaandmiskohustus administratsioonile kehtib ka Kliendi andmete muutumisel, eriti nende andmete osas, mis sisalduvad Tarnelepingu 2. Osas.

9.5 Küsimused arvete ja võlgnevuste kohta tuleb esitada e-maili aadressil bookkeep@hellin.ee . Nende kohustuste rikkumise korral tahtluse või hooletuse tõttu jätab BALT-HELLIN endale õiguse sellest tulenev kahju Kliendilt hüvitisena sisse nõuda. Eelpool toodu kehtib ka viivitusintresside kohta tasumata või õigeaegselt tasumata arvete eest.

9.6 Lisaks sellele peavad BALT-HELLIN ja klient ükskord aastas vahetama vastastikku oma viitandmeid. Kui kliendi viitandmed ei ole muutunud, võib klient saata sellekohase teate e-posti teel aadressile hellin@hellin.ee.

9.7 Suulised teadaanded ja päringud, mis seostuvad punktis 9 toodud Tüüptingimustega (BALT-HELLIN’i töötajate poolsed või neile suunatud) ei ole õiguslikult siduvad.

9.8 Alates 2010.a novembrist antakse Kliendile üks või mitu 6-kohalist PIN-koodi. Selle koodiga saab kinnitada kauba vastuvõtmist. Kood kehtib elektoonilise allkirjana. Koodi saladuses hoidmise kohustus lasub Kliendil.

 

10. Rahvusvahelised tellimused

Tähelepanu: punktis 9.1 kuni 9.4 loetletud tingimused kehtivad täiendavate eritingimustena ainult nende tellimuste puhul, mis on esitatud Baltikumi piires. Alltoodud eritingimused puudutavad tellimusega kaasneva kirjaliku lepingu sõlmimist ning antud lepingust tulenevaid kohustusi.

10.1 BALT-HELLIN toimetab tellitud kauba Baltikumi piires saatekuludeta Kliendi poolt määratud kohta (Incoterm CPT). Kehtivad Pariisis, Prantsusmaal asuva Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt aastal 2000 kehtestatud kaubandustingimused (Incoterms 2000). Tarned kõikidesse teistesse EL liikmesriikidesse käsitletakse kui ex works (EXW).

10.2 Juhul kui on tellitud vastav kogus kaupa, transporditakse kaup Eestist teistesse Balti riikidesse reeglina kaks (2) korda kuus. Eeltingimus kauba tarnimiseks on ka ettemaksu sooritamine Kliendi poolt. Ettemaksu suurus lepitakse eraldi kokku. Maksmine toimub pangaülekandega.

10.3 Juhul kui Klient hilineb kauba eest tasumisega, on BALT-HELLINil õigus kõik tarned Kliendile peatada. Viivis on 2% suurem hetkel kehtivast EURIBORi (Euro Interbank Offered Rate) määrast.

10.4 Tarnelepingu- ja ärisuhted ei allu Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni kokkuleppele rahvusvaheliste kaubanduslepingute osas (UN Sales Convention / CISG) 11. aprillist 1980.a. Lepingule kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadust vastavalt sellel hetkel kehtivale redaktsioonile. Eranditu kohtu asukohana on kokku lepitud Bonn, Saksamaa. BALT-HELLINil on õigus pöörduda ka iga teise pädeva kohtu poole, eelkõige Eestis.

 

11. Andmekaitse

11.1 BALT-HELLINile oma isikuandmete teatavakstegemisega nõustub Klient, et BALT-HELLIN need andmed salvestab ja niivõrd, kui see on mõistlik ning vajalik äritehingu sõlmimiseks, ka kasutab, töötleb ja edastab.

11.2 Muuhulgas võib BALT-HELLIN neid andmeid kasutada krediidirevisjoniks ja maksevõime jälgimiseks ning vajadusel ka võla sissenõudmiseks ning oma õiguse nõudmiseks inkassobüroole ja/või advokaadibüroole edastamiseks.

11.3 Lisaks eelnevale on BALT-HELLIN kohustatud isikute kohta käivaid andmeid konfidentsiaalselt käsitlema ning täitma sellekohaseid seadusi. Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele toimub põhimõtteliselt ainult eelneva kokkuleppe alusel.

11.4 Telefoni teel toimuva kliendi ja BALT-HELLIN'i vahelise müügivestluse puhul on klient nõus sellega, et BALT-HELLIN salvestab vestluse tõenduseesmärgil elektrooniliselt.

 

12. Lõppsätted

Tähelepanu: Juhul kui Klient ei ole käesolevate Tüüptingimustega või sinna juurde kuuluvate lepinguprojektidega nõus, annab BALT-HELLIN edasised läbirääkimised üle advokaadibüroole ilma, et ta siinkohal Kliendile tavapäraselt kulgevate läbirääkimiste eest arve esitaks. BALT-HELLIN eeldab sellisel juhul ca 4 (nelja)-nädalast menetlusaega. Läbirääkimiste üleminek advokaadibüroole ei toimu mitte usaldamatusest Kliendi vastu, vaid seetõttu, et BALT-HELLIN on juriidiliste küsimuste lahendamise oma ettevõttest välja suunanud. Sellegipoolest peab Klient läbirääkimistega kaasnevad tema enda ettevõttesisesed halduskulud ja ettevõttevälised nõustamiskulud ise kandma. BALT-HELLIN keeldub selgesõnaliselt niisuguste kulude kompenseerimisest.

12.1 Juhul kui üks või mitu punkti käesolevates Tüüptingimustes peaksid tervikuna või osaliselt kehtetud olema või kehtetuks muutuma, ei puuduta see kõigi ülejäänud punktide kehtivust. Tervikuna või osaliselt kehtetu punkt tuleb asendada kehtetule punktile nii sisulises kui majanduslikus mõttes võimalikult lähedase punktiga.

12.2 Käesolevad Tüüptingimused koostatakse nii eesti kui teistes keeltes. Vastandlike sätete korral eesti-, inglise- ja/või saksakeelsetes Tüüptingimustes on õigusjõud eestikeelsel sõnastusel. Kahtluse korral on samuti eelistatud kõigepealt eestikeelne sõnastus, kusjuures tõlgendamise juurde tuleb kaasata kõigepealt lisaks ka saksakeelsed Tüüptingimused ning seejärel Tüüptingimused kõigis ülejäänud keeltes.

12.3 Nii Klient kui ka BALT-HELLIN on kohustatud vastastikku hoidma ärisaladusi, mis on neile ärisuhete käigus teatavaks saanud, ning hoolt kandma selle eest, et need ei satuks kolmandate osapoolte valdusse. Ärisaladuseks peetakse teiste seas kõiki ettevõtte siseseid ja väliseid toimimise viise, ettevõtte ülesehitust ja tööviisi ning nende äripraktikat kodu- ja välismaal. Eriti puudutab see ostu ja müügi toimumise viisi, infot juba toimunud ja veel toimuvate äritehingute, olemasolevate ja tulevaste äripartnerite kohta ning samuti kõiki selle juurde kuuluvaid andmeid.
Selliseid teadmisi ei tohi ei otseselt kui kaudselt kasutada endale eelise saavutamiseks ja/või teise poole kahjuks.
Lepitakse kokku, et iga rikkumise puhul tuleb tasuda 10 000,00 euro suurune leppetrahv. See konfidentsiaalsuskokkulepe kehtib kolm aastat kauem kui tarneleping.

12.4 Kui klient ja/või tema külalised osalevad mõnel BALT-HELLIN’i üritusel ja satuvad ürituse raames fotole või videolindile, on nad nõus sellega, et BALT-HELLIN’il on õigus neid ülesvõtteid kasutada ja avaldada oma huvides, ilma nende eest tasu maksmata. 

12.5 Kõigi BALT-HELLINi ja Kliendi vahelistest ärisuhetest tulenevate kohustuste täitmiskoht on ettevõtte BALT-HELLINi asukoht Tartus, Eestis. Erandiks on kauba tarned Kliendi poolt soovitud sihtpunkti (Tüüptingimuste punktid 1.4 ja 9.1).

12.6 Kõik ärisuhetest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste kohaselt vastavalt hetkel kehtivale redaktsioonile. Kohtualluvus on ettevõtte BALT-HELLINi asukoha pädev kohus Tartus, Eestis. BALT-HELLIN jätab endale õiguse, niivõrd kui see on seaduslikult võimalik, esitada hagi ka kõikidesse teistesse kohtutesse.

 

Koostanud: Balt–Hellin AS, VInkli 17, 50411 Tartu, Eesti, Äriregistrinumber: 10124134

by HansaNet