Est   Eng   Rus   Lat   Ger   Lit
  l   Sisukaart  

 
  Lepingud / Blanketid
  Interneti tellimissüsteem
  Üritused
  Sisukaart
  Uudised
  Partnerid
  Ettevõttest
  Meie töötajad
  Kontakt/rekvisiidid
  Hellini retseptiteenus
  Pildigalerii
  Tingimused
  Andmekaitse
  Põhikiri
 

Sisseostu tüüptingimused

BALT-HELLIN ASi sisseostu tüüptingimused

(If you don`t speak Estonian, please ask for the version in your native language. By not doing so, you accept this version as applicable)

Preambula
BALT-HELLIN AS, Tartu, Eesti (edaspidi BALT-HELLIN), pooldab ilma piiranguteta ausat konkurentsi ning õiglaselt koostatud lepinguid. Seetõttu loobume meie tingimustel koostatavates lepingutes ka üldiselt leppetrahvi nõudest. Ettevõtlusalaselt vastutustundlike partnerite vahel sõlmitud lepingud sisaldavad meie arvates nimelt alati ka kokkusobimise ja usalduse elemente. Samasugust vastutulelikkust ootame ka oma äripartneritelt ja tarnijatelt. Käesolevad tüüptingimused püüavad anda panuse nimetatud eesmärkide saavutamiseks ning säilitamiseks.


1. Kehtivusala
1.1. Järgnevad tüüptingimused kehtivad tarnetele ja sooritustele, mida kolmandad isikud (edaspidi nimetatud tarnijad) osutavad BALT-HELLINile.
1.2 Käesolevad tüüptingimused kehtivad eranditeta. Teistsugused tingimused ei saa tehingute osaks, isegi juhul, kui BALT-HELLIN ei esita nende vastu selgeid vastuväiteid. Teistsugused tingimused kehtivad ainult siis, kui BALT-HELLIN nõustub nende tingimustega selgelt ja kirjalikult. Esitamata vastuväide, kauba eest tasumine või kauba vastuvõtmine ei kujuta endast põhimõtteliselt võõraste tüüptingimuste tunnustamist.

2. Tellimine
2.1. BALT-HELLINi ja tarnija vaheliste tellimuste ja tarnete käsitlemiseks kasutatakse BALT-HELLINi tellimissüsteemi „HELLIN-DIREKT“. Müügileping BALT-HELLINi ja tarnija vahel saab teoks süsteemis antud tahteavalduste kaudu.
2.2. HELLIN DIREKTi kasutamise käigus antud ajalistest andmetest, tähtaegadest ja tähtpäevadest, samuti kõikidest teistest tingimustest tuleb kohusetundlikult kinni pidada, et tagada tellimuste, nõusolekute ja muude avalduste õiguslikku siduvust.
2.3. HELLIN DIREKTi kasutamiseks antakse tarnijale vastavad kasutusõigused ning juurdepääsukood.
2.4. Suuliselt või telefoni teel antud tellimused, tühistamised, ülesütlemised, lepingu muudatused või täiendused või muud avaldused on siduvad vaid siis, kui BALT-HELLIN on need fikseerinud või kinnitanud kirjalikult või e-kirja teel. Tarnija avaldused, mis antakse väljaspool tellimissüsteemi „HELLIN-DIREKT“, tuleb saata e-posti aadressile logistic@hellin.ee . Keskkonnasõbralikkuse huvides tuleks niipalju kui võimalik vältida fakside saatmist.
2.5 
Lisaks sellele peavad BALT-HELLIN ja tarnija ükskord aastas vahetama vastastikku oma viitandmeid. Kui viitandmed ei ole muutunud, tuleb selle kohta edastada vastav teade.

3. Tarnimine
3.1. Tarnimine ja riisiko üleminek toimub vastavalt Incotermile EXW „hangitud tehasest“, kui ei ole sõlmitud teistsuguseid kokkuleppeid.
3.2. Kauba ülevaatus ilmsete puuduste avastamiseks toimub kauba saabumisel AS BALT-HELLIN kesklattu Eestis Tartus. Juhul, kui ülevaatuse käigus tuvastatakse puudusi, esitatakse vastav kaebus kahe nädala jooksul kauba saabumisest alates. Lisaks sellele on BALT-HELLINil kõik muud õigused, mis tulenevad kauba puudustest ning lepingule mittevastavusest, kaasa arvatud kahjuhüvitamise nõue.

3.3 Eesti-sisese tarnete puhul peab kauba üleandmisel toimuma alati ka kohene kaubaaluste vahetamine. Sealjuures vahetatakse kahjustamata ja võimalikult samaväärsed euroalused omavahel välja.
3.4 Kui mõni tarnija või kolmas osapool Eesti piires peaks ükskõik millisel põhjusel siiski esitama Balt-Hellinile nõude euroaluste väljaandmiseks või rahaliseks hüvitamiseks, siis peab see toimuma hiljemalt vastava majandusaasta lõpuks. Tarnija kinnitab oma selgesõnalist nõusolekut, et ei esita hilisemal hetkel enam selliseid nõudeid ning loobub majandusaasta lõppemise järel sellistest nõuetest.
3.5 Kaupade üleandmisel teistes EL-i riikides, kui kohene euroaluste vahetamine ei peaks olema võimalik, tuleb tarnija ja Balt-Hellini vahel luua niinimetatud euroaluste vahetuskonto. Selleks peab Balt-Hellin olema andnud oma kirjaliku nõusoleku.
3.6 Euroaluste vahetuskonto tuleb saldeerida samuti vastava majandusaasta lõpuks. Kui seda ei toimu, lähtutakse sellest, et konto on tasakaalus.


4. Tähtajad
4.1. Kauba valmispanekust teavitab tarnija tellimissüsteemi HELLIN DIREKT kaudu. Üksikute toodete või tootegruppide tarnimine toimub põhimõtteliselt alati vastavalt kokkuleppele.
4.2. Tarnetähtaegade ja tarnekoha muudatustest peab tarnija BALT-HELLINit teavitama vähemalt 60 päeva ette, kui pole kokku lepitud teistsugust korraldust.
4.3. Tarnija võtab selles osas enda kanda hankimis- ja tarnegarantii. Kui ta ei suuda tarnida, peab ta hankima tähtaegselt asenduse või leppima õigeaegselt BALT-HELLINiga kokku teistsuguses korralduses.
4.4 Ettenägematu tarnimata jätmise või osalise tarnimise korral võib BALT-HELLINile tekkida kahju. Selle eest vastutab tarnija, kui ta on enda kanda võtnud hankimisgarantii.
4.5. Tarnega hilinemise korral on BALT-HELLINil põhimõtteliselt õigus teha kahjuhüvitamisnõuetega tasaarvestus jooksvast ärisuhtest tuleneva kogusaldo raames.

5. Kvaliteet
5.1. Juhul, kui lepinguga pole kokku lepitud teisiti, peab kaup olema keskmist liiki ja keskmise kvaliteediga.
5.2. Tarnija tagab toodete kvaliteedi vastavalt teaduse ja tehnika seisule tema ettevõttes ja tema kodumaal, vastavatele EL eeskirjadele, samuti FAO standarditele (ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon).
5.3. Lisaks sellele tagab ta, et kaubal on kokkulepitud omadused ning tal ei ole puudusi, mis võivad kõrvaldada või vähendada kauba väärtust või sobivust ettenähtud kasutamiseks. See kehtib ühtemoodi nii materiaalsete kui õiguslike puuduste kohta.
5.4. Tarnija kohustub nõudmisel tõendama sertifikaatide või õigeaegsete sertifikaatide või kvalifitseeritud ekspertide arvamustega toote vastavust toidualastest õigusnormidest tulenevatele nõuetele ja selle jälgitavust ning kandma vastavad kulud.
5.5. BALT-HELLINi lepingupartnerid võivad tarnija juures läbi viia valdkonnale tüüpilisi toodete ja kvaliteediauditeid, teatades sellest ette. Tarnija väljendab nimetatud audititele oma toetust ja teeb kaastööd.


6. Kahju hüvitamine
6.1. Tarnija ja BALT-HELLIN vastutavad seadusesätete järgi vastastikku igat liiki kahjude eest, mis tekivad lepingu ühele poolele seadusest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise tõttu teise poole poolt.
6.2. Kitsendava tingimusena kehtib, et tarnija ja BALT-HELLIN vastutavad kergelt hooletu kohustuse rikkumise korral ainult sellise kahju eest, mida nad võisid lepingu sõlmimisel ette näha.
6.3. Selline vastutuspiirang ei kehti kohustusliku seadusest tuleneva vastutuse (nt tootjavastutuse), garantii ülevõtmise või tervise kahjustamise ning kehavigastuse tekitamise korral.
6.4 Tarnija ja BALT-HELLIN on kohustatud tegema kõik selleks, et kahju oleks võimalikult väike.
6.5. Kõikide kulude, asendusmaksete või kahjuhüvitise arvutamisel käesoleva lepingu või kohaldatavate seaduste järgi tuleb õiglaselt ja proportsionaalselt arvesse võtta eelkõige lepingupartnerite majanduslikku olukorda, ärilise suhte liiki, ulatust ja kestust, samuti kauba väärtust.
6.6. Tarnijal ega BALT-HELLINil ei ole õigust loovutada teise äripartneri vastu suunatud nõudeid ilma eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele (loovutamiskeeld).

7. Tootjavastutus
7.1. Kui tarnija vastutab toote puuduse eest, on ta kohustatud vabastama BALT-HELLINi selles ulatuses kolmandate isikute kahjuhüvitamisnõuetest, kui põhjus pärineb tema valitsemis- ja organiseerimisalast. BALT-HELLIN ei esita tarnijale nõuet saamatajäänud tulu eest. Muus osas kehtib seaduses sätestatu.
7.2. Tagasikutsumisaktsiooni või avaliku hoiatamise korral peab tarnija hüvitama BALT-HELLINile kõik sellega seoses tekkinud kulud. Rakendatavate meetmete sisu ja ulatuse küsimused kooskõlastab BALT-HELLIN tarnijaga nii palju kui see on võimalik.
7.3. Tootjavastutusel põhineva kahjujuhtumi korral teavitab BALT-HELLIN tarnijat viivitamatult ning ilma läbi rääkimata ei tee makseid ega tunnusta nõudeid.

8. Soorituseseme muutmine
8.1. Võimalikest muudatustest tootevalikus, toote koostises, tähtaegades ja hindades räägivad tarnija ja BALT-HELLIN võimalusel üks kord aastas läbi ning sõlmivad siduvad kokkulepped, kui see on võimalik.
8.2. Võttes arvesse BALT-HELLINi lepingulisi sidemeid, saab jaemüügikettide kaupade hindades ja tootevalikus muudatusi teha ainult üks kord aastas. BALT-HELLIN teavitab tarnijat õigeaegselt sellest, millised kaubad tuleks võtta jaemüügikettide sortimenti, ning kooskõlastab need kaubad tarnijaga.
8.3. Muus osas peab tarnija teavitama BALT-HELLINit hinnakirja ja tootevaliku muudatustest õigeaegselt, kuid mitte vähem kui 60 päeva ette.
8.4 BALT-HELLINil on õigus müüa omandireservatsiooniga kaupa tavapärase äritegevuse käigus edasi.

8.5 Kui tarnija märkab, et tal tekivad tarne- ja tootmisraskused, peab ta sellest viivitamatult BALT-HELLIN’ile teatama, et säästa BALT-HELLIN’it võimalikest leppetrahvidest ning kaugemale ulatuvatest kahjudest. Selline teatamine ei vabasta tarnijat aga põhimõtteliselt tema tarnekohustusest.

 

9. Arved
9.1. Üldiselt saadetakse eurodes koostatud arved pdf-failina e-postiaadressile invoice@hellin.ee või kasutatakse arve koostamiseks HELLIN DIREKTi.
9.2. Arved, milles esineb puudusi või vigu, ei muutu sissenõutavaks ning BALT-HELLIN võib need igal ajal tagasi saata. Puuduvad dokumendid või paberid, saatmine mõnda teise kui äramärgitud kohta, tarnija mittetäielikud andmed või vead lükkavad maksetähtaja kulgemise edasi. Kui seetõttu tekivad täiendavad tarnetakistused, võib BALT-HELLIN nimetatud kahju igal ajal sisse nõuda. 

10. Ülesütlemine
10.1. Lepingus kokkulepitud lepingu ülesütlemise tähtaegadest tuleb kinni pidada.
10.2. See ei puuduta mõjuval põhjusel lepingu ülesütlemise võimalust. Sellise põhjusega on tegemist muu hulgas tarnijapoolse kestva ja pikaajalise lepingurikkumise korral või kestva või pikaajalise usalduse kaotamise puhul tarnija usaldusväärsusesse.

11. Vaikimiskohustus
11.1. BALT-HELLIN ja tarnija on kohustatud vaikima teise lepingupoole äripraktika kohta ärisuhte ajal saadud teadmistest. See kehtib ka pärast koostöö lõppemist. Mõlemal on aga õigus kasutada soovitusena koostöö tegemise fakti.
11.2 Tarnija on kohustatud mitte kasutama, avaldama ega tutvustama kolmandatele isikutele BALT-HELLINi müügimeetodeid ja eelkõige tema püsikliente, samuti kõiki sellega seonduvaid edastatud raporteid ja kirjavahetust muul eesmärgil kui antud lepingus kirjeldatud, välja arvatud juhul, kui BALT-HELLIN on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.
11.3. Siin kirjeldatud vaikimiskohustus püsiklientide suhtes kehtib kuni 5 aastat pärast äriliste suhete lõppu ning laieneb kõikidele tarnija töötajatele, kaubandusesindajale, liidetud või seotud firmadele, samuti nende töötajatele ja kõikidele teistele isikutele, kellel on olnud ärisuhte käigus juurdepääs püsiklientide kohta käivale teabele ning mida saab tarnijale kaubandusõiguslikult omistada.
11.4 Juhul, kui tarnija rikub vaikimiskohustust püsiklientide osas, on BALT-HELLINil õigus täies ulatuses sisse nõuda kohtu poolt määratud suuruses leppetrahvi käesolevate tüüptingimuste punktis 6.5 sätestatu kohaselt. Säilitatakse õigus esitada ka suuremaid kahjuhüvitisenõudeid.

12. Lõppsätted
12.1. Saksa keeleruumist pärit tarnijate kogu äriline kirjavahetus BALT-HELLINiga toimub ka saksa keeles. Läbirääkimiste ja töökeel on sellisel juhul samuti saksa keel. Tarnijatel, kes ei resideeri saksakeelses ruumis, on kirjavahetuse, töö- ja läbirääkimiste keeleks valida eesti või inglise keel.
12.2. Maksete täitmiskohaks on Tartu, Eesti, tarnete ja soorituste puhul vastavalt ettenähtud sihtkoht.
12.3. Tarnija ja BALT-HELLIN teavitavad teineteist vastastikku viivitamatult kõikidest muudatustest kontaktandmetes ja muudest tähtsatest muudatustest, mis võiksid olla olulised ärisuhete raames ja eelkõige tarne jaoks. See puudutab ka muudatusi omandi- ja sõltuvussuhetes vastavate firmade või firmagruppide sees, mis võiksid olla olulised ärisuhete kujundamisel tulevikus.
12.4. Eranditu kohtu asukohana on kokku lepitud Bonn, Saksamaa. BALT-HELLINil on õigus pöörduda ka iga teise pädeva kohtu poole, eelkõige Eestis.
12.5. Vaidlused BALT-HELLINi ja tarnija vahelistest ärisuhetest alluvad eranditult Saksamaa Liitvabariigi õigusele, välja arvatud Saksa rahvusvaheline eraõigus ja ÜRO kaubandusõigus, kui ärisuhetel on riikideülene iseloom. Muul juhul kehtib Eesti õigus.
12.6. Juhul, kui käesolevate tüüptingimuste sätted ei kehti täielikult või osaliselt või nad ei ole täidetavad ega saa selleks, ei puuduta see ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetute või teostamatute sätete asemel kehtivad kohased regulatsioonid, mis on kõige lähemal sellele, mida osapooled lepingut sõlmides majanduslikus mõttes saavutada tahtsid või oleksid saavutada tahtnud, kui nad oleksid selle punkti peale mõelnud.

Copyright by BALT-HELLIN 2011

by HansaNet