Est   Eng   Rus   Lat   Ger   Lit
  l   Sisukaart  

 
  Lepingud / Blanketid
  Interneti tellimissüsteem
  Üritused
  Sisukaart
  Uudised
  Partnerid
  Ettevõttest
  Meie töötajad
  Kontakt/rekvisiidid
  Hellini retseptiteenus
  Pildigalerii
  Tingimused
  Andmekaitse
  Põhikiri
 

Rahvusvahelise transpordi tüüptingimused

BALT-HELLIN AS tüüptingimused ekspediitorite ja vedajate abil toiduainete rahvusvaheliseks transportimiseks

(BALT-HELLIN AS rahvusvahelise transpordi tüüptingimused)

1. Kehtivusala

1.1. Käesolevad tüüptingimused kehtivad kõikidele lepingutele, lepingupõhistele kokkulepetele ja kõrvalkokkulepetele, mis on sõlmitud rahvusvaheliste piiriüleste transporditeenuste osutamiseks, kui puuduvad teistsugused kohustavad seadusesätted.

1.2. Vedaja või ekspediitori (edaspidi: käsundisaaja) ega ka nende alltöövõtjate tüüptingimused ei kehti, välja arvatud juhul, kui BALT-HELLIN AS käsundiandjana on andnud selleks oma selge nõusoleku.

1.3. Kui on kokku lepitud siseriiklike ekspedeerimise üldtingimuste kehtimises, on BALT-HELLIN AS tüüptingimused nende suhtes siiski ülimuslikud.

1.4. Kokku on lepitud, et eranditult kehtib Saksamaa Liitvabariigi õigus, kui puuduvad teistsugused kohustavad seadusesätted. Sama kehtib ka siis, kui CMR konventsiooni sätted juhinduvad või viitavad siseriiklikule õigusele.


2. Lepingu sõlmimine

2.1 Käsundid ja käsundite muudatused edastatakse reeglina e-kirja teel. Selleks saadab BALT-HELLIN AS käsundi e-kirjana, mis sisaldab olulisi andmeid osutatava transporditeenuse kohta. Vastav transpordileping loetakse sõlmituks, kui käsundisaajalt saadakse vastuseks kinnitus e-kirjana. Aja kaubale järeleminemiseks välismaal lepib käsundisaaja reeglina kauba tarnijaga ise kokku. Kehtib saabumise kuupäev ning Tartu, Eesti Vabariigi kohalik aeg.

Vastavalt kokkuleppele võib lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kasutada ka internetiplatvormi „HELLIN Direkt Transport“. Seal saab kinnitada ja muuta käsundeid, kokku leppida laadimise ja järeletulemise aegasid, samuti sisestada transpordivahendi asukohta.

2.2 Kui käsundisaaja ei teosta vedusid ise, vaid kasutab selleks alltöövõtjaid, peab käsundisaaja valima ja kontrollima alltöövõtjat korraliku ettevõtja hoolsusega.

2.3 Töökeelteks BALT-HELLIN AS ja käsundisaaja vahel on vastavalt otstarbekusele saksa keel, inglise keel või eesti keel. Suhtlus teistes keeltes ei ole BALT-HELLIN AS-le õiguslikult siduv.

2.4 Käesolevatest tüüptingimustest, käsundi muudatustest või kõrvalkokkulepetest kõrvalekalduvad kokkulepped tuleb sõlmida vähemalt e-kirja teel, seda ka juhul, kui need on algselt kokku lepitud telefoni teel.

2.5 Kui BALT-HELLIN AS’i kaudu on võimalik vastavate e-kirjade esitamine või HELLIN Direkt Transport kaudu andmete saamine, loetakse need eelduslikult õigeks.


3. Tasu

Poolte vahel kokku lepitud hinnad on fikseeritud hinnad kokkulepitud teenuste eest kui kõikehõlmavad hinnad ning need välistavad käsundisaaja iga liiki tagantjärele nõuded.


4. Tähtpäevad ja tähtajad

4.1 Kokkulepitud tarnetähtajad ja –tähtpäevad ehk ajalised raamid on siduvad. Tarnetähtajast, tarnetähtpäevast või lubatud ajalistest raamidest kinnipidamise jaoks on määrav puudusteta kauba saabumine BALT-HELLIN AS’i poolt nimetatud tarneaadressile. Tähtaja kulgemine algab käsundi andmise kuupäevaga, kui ei ole määratud teisiti.

4.2 Kui käsundisaaja saab aru, et kokkulepitud tähtpäevast või ettenähtud ajalistest raamidest ei ole võimalik kinni pidada või et ta saab tähtaegselt tarnida ainult osa kaubakogusest, peab ta BALT-HELLIN AS’i sellest viivitamatult teavitama. Eelkõige siis, kui on tegemist õnnetusjuhtumiga. Käsundisaaja vastutuse korral peab ta hüvitama mitteteavitamisest või hilinenud teavitamisest tekkiva kahju. See ei mõjuta lepingus sätestatud erikokkuleppeid trahvide kohta. Hilinenud tarne või osalise tarne vastuvõtmine ei tähenda loobumist hüvitisnõuetest.


5. Täitmise koht

Kui ei ole teisiti kokku lepitud, on käsundisaaja kohustuse täitmise kohaks BALT-HELLIN AS’i poolt soovitud või nimetatud tarneaadress. Mõlema osapoole kõikide muude kohustuste täitmise kohaks on BALT-HELLIN AS’i asukoht Tartus, Eesti Vabariigis.


6. Transpordi teostamine

6.1 Käsundisaajal on kohustus iseseisvalt kontrollida saatedokumentide sisu, komplekteeritust ja õigsust ulatuses, mil see on talle arusaadav.

Transpordi teostamisel tuleb kinni pidada käsundiandja korraldustest ning talle tuleb viivitamatult teada anda kõigist esinevatest erisustest. Kui korraldus puudub, peab käsundisaaja tegutsema nii nagu kohusetundlik käsundiandja oleks arvatavasti otsustanud, vastasel korral tekib talle kahju hüvitamise kohustus.

6.2 Transpordiriski, igasuguse halvenemise ohtu, kaasa arvatud juhuslik hävimine, kannab transporditava kauba vastuvõtmisest kuni selle tarnimiseni BALT-HELLIN AS poolt nimetatud tarneaadressini ja CMR-saatelehe allkirjastamiseni käsundisaaja.

6.3 Poolte vahel lepitakse kokku, kelle kohustus on kaup peale- ja maha laadida. Kui peale- või mahalaadimisest võtab osa või võib seda jälgida käsundisaaja, on temal selles osas täielik järelevalve- ja kontrollikohustus Saksa äriseadustiku HGB § 412, § 427 tähenduses, mis algab pealelaadimise algusega ning lõpeb mahalaadimise lõppemisega. Peale- ja mahalaadimine toimub kohapeal ainult vastavalt kokkuleppele. Kauba ümberlaadimiseks on vajalik käsundiandja nõusolek.

6.4 Kui puudub teistsugune regulatsioon, toimub peale- ja mahalaadimine tavapäraselt tööpäeviti ajavahemikus hommikul kella 08.00 ja päeva ajal kella 12.00 vahel vastavalt kokkulepitud kellaajale. Ilma vastava regulatsioonita nimetatud põhimõttest kõrvalekaldumise korral tekkivad kulud kannab käsundisaaja. Kokkulepped muude seisuaegade ja –rahade üle sõlmitakse poolte vahel individuaalselt. Kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti, ei tasustata täiendavalt ega maksta seisuraha käsundisaaja ooteaegade eest peale- ja mahalaadimisel, kui selleks kulub terve koorma puhul kuni 3 tundi. Segalaadungite puhul vähendatakse nimetatud ooteaegu vastavalt.

6.5 Veodokumendid väljastab BALT-HELLIN AS või vastav saatja. Käsundisaajal on eripärane kohustus kontrollida nende dokumentide sisu, komplekteeritust ja õigsust ulatuses, mil see on talle arusaadav.


6.6 HGB §-st 416 ja §-st 417 tulenevad käsundisaaja õigused ja seadusega ettenähtud õigus öelda leping üles on selgelt välistatud - kuivõrd see on lubatud -, sealjuures ei puuduta see vedaja võimalikku nõuet suuremale tasule või seisurahale. Käsundiandja korraldusi tuleb järgida igal ajal, selles osas on välistatud HGB § 418 lõike 5 kohaldamine.


6.7 Laadimisvahenditeks on alused või võrekonteinerid.


6.8 Teemaksukohustuse puhul kohustub käsundisaaja tasuma teemaksu automaatses teemaksusüsteemis, kui see on tal tegelikult võimalik ja mõistlik.


6.9 Kui käsundisaaja ei täida nimetatud kohustust süüliselt ning seetõttu või tahtlikult tasumata jäetud teemaksu tõttu või edasisõidu keelu tõttu vastavalt ABMG1 § 7 lõikele 7 tekivad transportimisel viivitused või muud takistused, kuulub tasumisele lepingutrahv summas 250.- eurot iga rikkumisjuhu eest, ilma, et see piiraks kõiki muid õigusi.


7. Sõidukitele esitatavad nõuded

Kasutada tohib vaid selliseid sõidukeid, mis on sobivad toiduainete transportimiseks. Need peavad olema tehniliselt ja välimuselt laitmatus seisukorras ning vastama kõikidele kehtivatele seadusesätetele ja ametlikele eeskirjadele. Sama kehtib vastavalt ka kasutatavate tsisternautode ja külmutusautode kohta. Lisaks peavad olemas olema kõik transportimiseks vajalikud load.

Põrand, seinad, katus ja presentkatted, samuti uksed ja uksetihendid peavad olema tehniliselt laitmatus korras. Sama kehtib ka kaasasoleva varustuse kohta, nagu nt. koormarihmad, kinnituslauad või muud koorma kinnitusvahendid. Sõidukid peavad olema puhtaks pühitud, puhtad, kuivad, naela- ja lõhnavabad, nende laadimispinnale peab saama sõita kahveltõstukiga. Kui on tellitud terve veoauto, siis ei tohi see olla osaliselt laaditud ega sisaldada võõra kaubaga aluseid. Kui see nii on ning veoautot siiski laaditakse, siis vähendatakse veohinda protsentuaalselt käsutusse mitte antud pinna võrra. Põrand peab vastu pidama täiskoormusele, seintes ei ole lubatud auke, uste lukustid peavad olema täiesti töökorras ning liikuma kergelt.

Kaupade transportimiseks kontrollitud temperatuuril tuleb kasutada vastava transpordi ja transporditava kauba jaoks sobivaid sõidukeid, mis on varustatud vajaliku kliimatehnikaga (nt erineva temperatuuriga tsoonid, vahesein, luuktõstuk). Kuna sõidukeid kasutatakse toiduainete vedamiseks, on vältimatuks eelduseks nende regulaarne hooldamine, puhastamine ja desinfitseerimine. Külmaahelast lünkadeta kinnipidamise dokumenteerimiseks tuleb koos transpordiarvega esitada või HELLIN Direkt Transport kaudu sisestada andmelugeri temperatuuriprotokoll, kui see on võimalik ja kokku lepitud.

Kui sõidukid ei vasta nimetatud nõuetele, saadame need tagasi. Kui seetõttu tekivad viivitused, mis toovad endaga kaasa kulud või kui seetõttu jõuab kaup kliendini hilinemisega, kannab tekkinud kulud koos järgnevate kuludega nende põhjustaja ehk käsundisaaja.


8. Lasti ohutus

Ohutu transport ja meie kaupade puutumatu saabumine meie klientide juurde on meie ettevõtte eesmärgiks. Meie poolt kasutatavad vedajad peavad selle eesmärgi põhimõtteliselt omaks võtma.

See toimub sellisel viisil, et meie kaupa tuleb transportida lasti kinnitamiseks sobivaid meetmeid ja sõiduviisi valides nii, et need jõuaks ka ekstreemsete teeolude korral kindlalt sihtpunkti ning et ohustatud ei oleks ka liiklejad ega/või teised isikud, kes võivad asuda liiklusalal.

Vastavalt seadusesätetele on lasti ohutuse tagamine käsundisaaja kui vedaja kohustus. Täielik vastutus on seega ainult käsundisaajal. Ta peab hoolt kandma selle eest, et sõidukid oleks varustatud sõidukisiseste eeskirjakohaste lubatavate ja taaskasutatavate lasti kinnitamise seadmetega nagu nt. selliste lukustamisvahenditega nagu kinnitus- ja lisalauad või lükandvaheseinad, kiilidega, DIN-normidele vastavate kinnistusvahenditega nagu rihmad, köied ja võrgud, reguleeritavate kinnituspunktidega laadimispinnal, perforeeritud siinidega põrandal jne.

Lasti peab vahetult pärast pealelaadimise või osalise mahalaadimise lõpetamist kinnitama autojuht. Tema vastutab kaupade nõuetekohase paigutamise ja kinnitamise eest sõidukil ning seega lasti tööohutuse ja transpordiohutuse eest kuni viimase mahalaadimiskohani. Kinni tuleb pidada nii palju kui võimalik Saksa VDI2 suunistesarjast 2700 lastiohutuse kohta.

Vedaja garanteerib kaupade nõuetekohase paigutamise ja kinnitamise sõidukil ning vabastab BALT-HELLIN AS’i nimetatud kohustuse rikkumise korral igasugusest vastutusest kolmandate isikute ees.

Kuna tegemist on toiduainete transportimisega, peavad lisalastid olema lõhna- ja heitevabad ning olema selles suhtes sobivad ja ohutud toiduainete juurde paigutamiseks.


9. Pakend

9.1 Veose pakendab saatja. Käsundisaaja on kohustatud enne lasti vastuvõtmist viima läbi täieliku kontroll pakendi ja selle tähistamise üle ulatuses, mis on talle arusaadav. Võimalikest olemasolevatest puudustest tuleb BALT-HELLIN AS’i viivitamatult informeerida. Juhul, kui käsundisaaja ei ole puudusest viivitamatult teatanud, eeldatakse, et last oli nõuetekohaselt pakitud, tähistatud ja üle antud.

9.2 Ilma BALT-HELLIN AS’i nõusolekuta ei tohi avada pakendeid ega välispakendeid.


10. Tasumine

10.1 Kui ei ole teisiti kokku lepitud, toimub tasumine tavapärasel viisil 60 tööpäeva jooksul netosummana. Tähtaega hakatakse arvestama alates arve saabumisest, kõige varem aga tarnimise /teenuse osutamise päeval. Sissetulnud arvete kiire tasumise huvides ei tähenda tehtud makse nõuetekohase teenuse osutamise tunnistamist.

10.2 BALT-HELLIN AS peab pöörama tähelepanu käsundisaaja muutunud pangarekvisiitidele ainult juhul, kui meie raamatupidamist on sellest teavitatud vähemalt e-kirja teel 4 nädalat ette. Muudel juhtudel tehakse maksed automaatselt vanadele kontodele ning nendel maksetel on võlast vabastav toime.

10.3 Käsundisaajal on õigus loovutada oma nõuded BALT-HELLIN AS vastu kolmandatele isikutele ainult eelnevat kirjalikku nõusolekut omades. BALT-HELLIN AS maksete täitmise kohaks on keskne firma asukoht Tartus, Eesti Vabariigis.


11. Vastutus

11.1 Piiriülese liikluse ja rahvusvaheliste vedude puhul juhindutakse – kui see on kohustuslik - vastutuse korral maanteetranspordi CMR-st, muudel juhtudel Saksa HBG-st ja ekspedeerimisõigusest.

11.2 CMR-vedude jaoks lepitakse kokku, et hilinemisest tulenevate kahjude eest kantakse CMR-saatelehele kahjusummana lasti viiekordne väärtus.

11.3 Käsundisaaja kohustub kinni pidama kõikidest seadusega sätestatud, eelkõige autojuhte puudutavatest eeskirjadest, seadusega ettenähtud sõidu- ja puhkeaegadest ning vabastab süülise rikkumise korral käsundiandja selgelt igasugustest kolmandate isikute nõuetest (eelkõige trahvidest, kahjuhüvitisnõuetest jne.) selles osas.

Kirjeldatud juhtumiga on tegemist eelkõige siis, kui vastavalt Euroopa või siseriiklikule kohtupraktikale peaks kolmandad isikud või ametivõimud võtma BALT-HELLIN’i mittesüüliselt solidaarvõlgnikuna koos käsundisaajaga vastutusele.


12. Vastutus

Käsundisaaja kohustub kõrvalkohustusena HGB § 433 tähenduses silmas pidama järgmisi kohustusi:

12.1 käsundisaaja kinnitab, et ta omab kaupade veoks vajalikke lubasid ja litsentse (luba, eurolitsents, kolmandate riikide load, CEMT3-load).

12.2 Käsundisaaja kohustub rakendama ainult vajalikku tööluba omavaid sõidukijuhte; see kehtib eelkõige kolmandatest riikidest pärit välismaiste autojuhtide kohta. Lisaks kohustub ta kandma hoolt selle eest, et sõidukijuhtidel oleks vastava riigi vastavatele seadusesätetele vastav ametlik tõend, mis on – kui see on vajalik – piiriüleste vedude puhul vastava riigi keeles, ning hoiab seda endaga igal sõidul kaasas.

12.3 Käsundisaaja kohustub andma oma töötajatele vastavaid üldisi korraldusi.

12.4 Käsundisaaja kohustub lisama veoteenust osutavate vedajate või alltöövõtjatega sõlmitavatesse veolepingutesse eelpool juba kirjeldatud kohustused ning kasutama ainult selliseid vedajaid või alltöövõtjaid, kes täidavad need tingimused usaldusväärselt. Lisaks kohustub käsundisaaja regulaarselt kontrollima nendest eeskirjadest kinnipidamist rakendatud vedajate või alltöövõtjate poolt.

12.5 Kui käsundisaaja või käsundisaaja poolt rakendatud vedajad või alltöövõtjad ei suuda esitada nõutud tõendeid käsundiandja või käsundiandja poolel oleva ettevõtte (ehk volitatud isikute) poolt teostatava kontrolli käigus, loetakse sõiduk mittekõlblikuks ning käsundisaaja on kohustatud hüvitama käsundiandjale kahju, kui seetõttu tekkis kahju, eelkõige viivitusest tulenev kahju, samuti aga kõik muu varalise kahju.

12.6 Kui käsundiandjale või tema poolt volitatud isikule määratakse käsundisaaja või käsundisaaja poolt rakendatud vedajate või alltöövõtjate poolt toimepandud rikkumiste tõttu rahatrahvid, on käsundisaaja kohustatud need hüvitama, kui tema pool oli süüdi ning käsundiandjal pole seda ületavat süüd.


13 Kindlustus

13.1 Käsundisaaja kohustub sõlmima liiklusvastutuskindlustuse seadusega ettenähtud miinimumkattesumma ulatuses. Piiriülese maanteetranspordi korral on käsundisaaja kohustatud sõlmima ka kindlustuse ja sõiduki vastutuskindlustuse Saksamaal nõutud ja tavapärase eelpool nimetatud miinimumkattesumma ulatuses. Sätestatakse, et see kohustus kehtib ka ainult välismaal toimuvate vedude suhtes.

13.3 Käsundiandjal on õigus kontrollida kindlustuskaitset otse käsundisaaja kindlustajaga ühendust võttes. Selles osas annab käsundisaaja käsundiandja vastava järelepärimise korral oma nõusoleku, kui sellele ei ole vastu tungivad põhjused.

13.4 Käsundisaaja peab võtma kõik meetmed või jätma need võtmata, kui neil on ebasoodne mõju olemasolevale kindlustuskaitsele. See kehtib eelkõige kindlustusvõtjat puudutavate kohustuste kohta enne ja pärast kahjujuhtumit.


14. Tasaarvestus/kinnipidamis- ja pandiõigused

Käsundisaajal ei ole õigust tasaarvestada oma nõudeid BALT-HELLIN AS’i nõuetega ega kasutada kinnipidamis- ega pandiõigust, eelkõige vedamiseks üleantud esemete ning osutatava teenuse suhtes.

See ei kehti selliste nõuete osas, mis on jõustunud kohtulahendiga kinnitust leidnud või mille on õigustatuks tunnistanud BALT-HELLIN AS. Sätestatakse, et käsundisaaja peab tema poolt võlgnetavate soorituste osas tegema soorituse igal juhul esimesena.

Käsundisaaja on kohustatud tasuma tema poolt mitteõiguspäraselt maksmapandud tasaarvelduse, kinnipidamis- või pandiõiguse iga juhtumi eest lepingutrahvi summas 2000.- €, ilma, et see piiraks kõiki muid õigusi, kusjuures käsundisaaja võib tuua tõendi, et kahju ei ole tekkinud või et tekkinud on ainult vähene kahju.


15. Konfidentsiaalsus

Käsundisaaja kohustub käsitlema konfidentsiaalselt kõiki mitte-ilmseid ärilisi ja tehnilisi üksikasju, mis on talle teatavaks saanud ärisuhte kaudu, kaasa arvatud lepingu sõlmimisel ja ärilise kontakti teel BALT-HELLIN grupiga, ning juurdepääsu sellele informatsioonile kolmandatele isikutele mitte võimaldama. Võimalikele alltöövõtjatele tuleb panna analoogne kohustus. Nimetatud kohustus kehtib ka peale lepingu lõppemist. Konfidentsiaalsuskohustuse süülise rikkumise korral on meil õigus nõuda iga rikkumisjuhu eest lepingutrahvi summas 1000,00 €, kusjuures käsundisaaja võib esitada tõendi, et tegelikult kahju ei tekkinud kahju või et tekkis ainult väike kahju. See ei mõjuta suurema kahjuhüvitisnõude kohta sätestatut.


16. Kliendikaitse

Kokku on lepitud, et aktiivne ja passiivne kliendikaitse kehtib ka peale olemasoleva lepingu lõppemist selliste klientide puhul, keda puudutab käsundisaaja tegevus. Eelkõige ei ole käsundisaajal õigust pöörduda käsundiandja klientide poole reklaamiga, võtta nendelt otse üle tellimusi või luuga nendega muid ärilisi kontakte, mis on suunatud tellimuse saamisele. Käsundisaaja kohustub tasuma iga rikkumisjuhu korral lepingutrahvi summas 2.500,00 € ilma, et see piiraks kõiki muid õigusi.


17. Alltöövõtjate kasutamine

Käsundisaaja tagab osutatud teenuste kvaliteedi ka võimalike kasutatud alltöövõtjate puhul. Kui on põhjust arvata, et alltöövõtja ei ole täitnud nõuetekohaselt lepinguliselt kokkulepitud teenuseid, siis võib käsundiandja nõuda, et seda konkreetset alltöövõtjat ei kasutata või ei kasutata enam. Sellest põhimõttest tuleb lähtuda eelkõige siis, kui tarnetähtajast mittekinnipidamist on esinenud korduvalt, st rohkem kui 1 kord.


18. Täiendavad sätted

18.1 Kui käesolevate tüüptingimuste üksikud osad on või osutuvad kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

18.2 Kõik nõuded BALT-HELLIN AS vastu, ükskõik, mis põhjusel need on tekkinud,
aeguvad kuue kuu pärast. Aegumise tähtaega hakatakse arvestama nõude sissenõutavaks muutumisest.

18.3 BALT-HELLIN AS’il on õigus andmekaitseseaduse tähenduses töödelda ja salvestada andmeid, mille oleme saanud käsundisaajatelt ärisuhte raames.

18.4 Kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, kehtib eranditult Saksamaa Liitvabariigi õigus. See kehtib ka siis, kui CMR konventsiooni sätted juhinduvad või viitavad siseriiklikule õigusele. Kokku on lepitud, et kohtu asukohaks on Bonn, Saksamaa Liitvabariik.

by HansaNet